STATUT

 

Publicznego Gimnazjum w Świerczowie

/tekst jednolity/

 

I. Informacje o szkole. » § 1 - 2

II. Cele i zadania Gimnazjum. » § 3 - 7

III. Organy Gimnazjum i ich zadania. » § 8 - 10

IV. Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w Gimnazjum. » § 11 - 18

V. Inne formy działalności. » § 19 - 24

VI. Nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum. » § 25 - 26

VII. Uczniowie oraz ich prawa i obowiązki. » § 27 - 29

VIII. Nagrody i kary. » § 30 - 32

IX. Rzecznik Praw Ucznia. » § 33 - 34

X. Postanowienia końcowe. » § 35

Podstawa prawna:

Statut opracowano na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty /Dz.U. z 2004r Nr256, poz.2572, z późn. zm. / i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół /Dz.U.z 2001r Nr 61 poz.624 z późn.zm./ oraz innych aktów wykonawczych do tej ustawy a także na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2004r, Nr 199, poz.2046 z poźn.zmianami),innych przepisów prawa oświatowego oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989r i ratyfikowanej przez Polskę /Dz.U.Nr 120 poz.526 i 527 z 1991r/,

 

I. Informacje o szkole

 

§ 1

 

1. Publiczne Gimnazjum w Świerczowie, zwane dalej „Gimnazjum”, zlokalizowane jest w Świerczowie przy ulicy Brzeskiej 28, 46 - 112 Świerczów.

2. Gimnazjum jest szkołą publiczną realizującą zadania określone przepisami prawa oświatowego.

3. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Samorząd Gminy Świerczów.

4. Cykl nauczania trwa w Gimnazjum 3 lata.

5. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się:

1)      z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum, określonym przez Radę Gminy Świerczów

2)      na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum w przypadku, gdy Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami

3)      w przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu Gimnazjum listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów określonych przez Dyrektora Gimnazjum, uwzględniających oceny  i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej. Ustalone kryteria Dyrektor podaje do wiadomości kandydatów w terminie do końca roku kalendarzowego poprzedzającego nabór na dany rok szkolny.

6. W przypadku, gdy uczeń skończy 18 lat, zgodnie z art. 15.ust. 2 Ustawy, nie podlega obowiązkowi szkolnemu. W takim przypadku:

1)      może w dalszym ciągu być uczniem Gimnazjum, o ile w rażący sposób nie narusza zasad zapisanych w Statucie i regulaminach obowiązujących w szkole

2)      jeśli uczeń rażąco narusza zasady, o których mowa w pkt. 1, podlega skreśleniu z listy uczniów w drodze decyzji administracyjnej Dyrektora Gimnazjum na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego

3)       od decyzji, o której mowa w pkt 2, przysługuje odwołanie do Dyrektora w terminie 14 dni

4)      o decyzji, o której mowa w pkt. 2, powiadomiony jest organ prowadzący Gimnazjum  i organ sprawujący nadzór  nad Gimnazjum.

7. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów Gimnazjum podczas zajęć edukacyjnych, osoby nie będące uczniami i pracownikami Gimnazjum,  nie mogą przebywać bez zgody Dyrektora na terenie budynku i terenach podlegających opiece Gimnazjum.

8. Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo uczniów samowolnie opuszczających teren Gimnazjum podczas planowanych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Uczeń może być zwolniony  przez  Dyrektora  lub wychowawcę tylko na pisemną prośbę rodziców odnotowaną w zeszycie wychowawczym z oświadczeniem rodzica o pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka.

9. Rodzice pisemnie wyrażają  zgodę na uczestnictwo ucznia w zajęciach, imprezach, wyjazdach i wycieczkach organizowanych przez szkołę na jej terenie lub poza nią w godzinach popołudniowych i w dniach wolnych od nauki. Przyjmują jednocześnie pełną odpowiedzialność za dojazd ucznia na te zajęcia.

 

§ 2

 

1. Nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum sprawuje Opolski Kurator Oświaty, który stanowi równocześnie organ 2-go stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora Gimnazjum

2. Nadzór pedagogiczny sprawowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

 

II. Cele i zadania Gimnazjum

 

§ 3

 

1.Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające własny program wychowawczy i program profilaktyki, a w szczególności:

1)      wprowadza ucznia w świat nauki poprzez poznania języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie,

2)      wspiera rozwój ucznia kształtując jego samodzielność i umożliwiając dokonanie wyborów edukacyjnych odpowiednio do jego uzdolnień i osiągnięć,

3)      stwarza uczniom warunki do nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności,

4)      kształtuje postawy dociekliwości i refleksyjności,

5)      zapewnia młodzieży możliwość korzystania z technologii informatycznej i komunikacyjnej na lekcjach różnych przedmiotów i zajęć pozalekcyjnych,

6)      poszerza wiedzę i umiejętności związane ze zdrowym stylem życia i profilaktyką zaburzeń, także patologii społecznej,

7)      umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez atrakcyjny i nowatorski proces kształcenia,

8)      pozwala absolwentom dokonać świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywać w przyszłości wybrany zawód poprzez:

a)      poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,

b)      rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,

c)      organizowanie spotkań i zajęć w ramach preorientacji zawodowej,

9)      rozwija wrażliwość estetyczną i zdolność twórczego myślenia uczniów, zachęcając ich do samokształcenia,

10)  ułatwia zrozumienie i poznawanie samego siebie, znajdowanie swojego miejsca w społeczeństwie, przyjmowanie odpowiedzialności za siebie i za innych,

11)  umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

2. Gimnazjum zapewnia stosownie do posiadanych warunków lokalowych i finansowych opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb.

 

§ 4

 

1. Realizacja celów i zadań gimnazjum następuje poprzez:

1)      zachowanie właściwej proporcji między wiedzą, umiejętnościami i wychowaniem,

2)      zdobycie umiejętności:

a)      uczenia się

b)      pracy zespołowej

c)      właściwej komunikacji

d)     twórczego rozwiązywania problemów

e)      sprawnego posługiwania się komputerem

3)      Ścieżki edukacyjne realizowane w ramach poszczególnych przedmiotów zgodnie z podstawa programową.

a)      edukacja filozoficzna

b)      edukacja prozdrowotna

c)      edukacja ekologiczna

d)     edukacja czytelnicza i medialna

e)      edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie

f)       edukacja obronna

g)      edukacja europejska

h)      kultura polska na tle cywilizacji śródziemnomorskiej

4)      oddziaływanie wychowawcze:

-       program wychowawczy (załącznik nr 2)

-       program profilaktyczny (załącznik  nr 3)

-       program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (załącznik nr 4)

-       zajęcia pozalekcyjne

-       zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

-       pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami PPP, współpracą z sądem rodzinnym, policją, GOPS

 

§ 5

 

1. Gimnazjum dba o bezpieczeństwo poprzez:

a)      dyżury nauczycieli,

b)      zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych, nadobowiązkowych oraz wycieczkach zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c)      omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych,

d)     systematyczną poprawę stanu technicznego budynku szkolnego

e)      szkolenie pracowników gimnazjum w zakresie BHP

 

§ 6

1.      Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2.      Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

§ 6 a

1.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

2.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 6 b

1.      Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

2.      Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

3.      Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

1)      rodzicami uczniów,

2)      poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,

3)      placówkami doskonalenia nauczycieli,

4)      innymi szkołami i placówkami,

5)      organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

§ 6 c

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

1)      ucznia,

2)      rodziców ucznia,

3)      nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,

4)      poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej,

 

 

§ 6 d

1.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

1)      zajęć rozwijających uzdolnienia,

2)      zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

3)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

4)      porad i konsultacji.

2.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

§ 6 e

1.      Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

2.      Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 8 osób.

3.      Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

 

§ 6 f

1.        Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

2.        Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 5 osób.

3.        Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

 

§ 6 g

1.      Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5.

2.      Zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4.

3.      Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.

4.      Zajęcia, o których mowa w ustępach poprzedzających, prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

 

§ 6 h

Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli prowadzą nauczyciele, nauczyciele wychowawcy i specjaliści.

 

§ 6 i

1.      Nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania, mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania.

2.      Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują w klasach I–III obserwację i pomiary pedagogiczne, mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.

3.      Działania, o których mowa w ust. 1, mają także na celu rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.

4.      W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, nauczyciel wychowawca lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.

 

§ 6 j

1.      Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zespołu składającego się z nauczycieli, nauczycieli wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

2.      Zespół, o którym mowa w ust. 1, powołuje dyrektor.

3.      Zespół  powoływany jest dla:

1)        Ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,

2)      Ucznia, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.

4.      Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.

1)      Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy szczegółowe.

§ 7

 

1. Kształt zadań wychowawczych przyjętych do realizacji określa szkolny Program Wychowawczy Gimnazjum. Jest on opracowywany przez wychowawców klas na każdy cykl kształcenia. Podlega on zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, która ma prawo wnioskować o wniesienie zmian do programu. Powyższy program stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego statutu.

2. Dyrektor Gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

3. Przy powierzaniu wychowawstwa dla zachowania ciągłości pracy wychowawczej i jej efektywności, Dyrektor w miarę możliwości stosuje zasadę, by wychowawca prowadził dany oddział przez cały tok nauczania w Gimnazjum. Przydzielając wychowawstwo oddziału konkretnemu nauczycielowi oraz w trakcie trwania cyklu nauczania Dyrektor, uwzględnia uwagi rodziców a w szczególności zasięga opinii ich reprezentantów i na tej podstawie wprowadza ewentualne zmiany.

4.Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie

2)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów

3)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.

5. Wychowawca w celu realizacji wymienionych wyżej zadań m. in.:

1)      otacza indywidualną opieką każdego wychowanka

2)      planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a)      różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski

b)      ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy

3)      współdziała z nauczycielami uczącymi w oddziale powierzonym jego opiece, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych którym potrzebna jest indywidualna opieka  (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami)

4)       utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci

b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach

c)  włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły

d) zapoznania ich ze Statutem Gimnazjum

5) współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów

6. Wychowawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie dokumentacji oddziału i indywidualnej dokumentacji szkolnej ucznia.

7. Spełnianie zadań wychowawcy w zakresie utrzymywania kontaktu z rodzicami realizowane jest w formie spotkań i konsultacji. Rada Pedagogiczna ustala terminy spotkań  i konsultacji oraz zasady informowania o zachowaniu ucznia  i   jego osiągnięciach  w nauce. Formy kontaktów szkoły  i rodziców  są następujące:

1)      wywiadówki okresowe

2)      dyżury wychowawcy, tzw. konsultacje  (1 raz w miesiącu),

3)       bieżące kontakty z rodzicami w razie zaistniałej konieczności

4)      cotygodniowe konsultacje nauczycieli z rodzicami w ramach „Dni otwartych”

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,  w razie naruszenia obowiązków nauczyciela – wychowawcy zawartych w niniejszym Statucie oraz nie respektowania praw uczniów, na umotywowany wniosek Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego może nastąpić zmiana nauczyciela-wychowawcy. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Gimnazjum po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

9. Formy realizacji zadań nauczyciela-wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Gimnazjum.

10. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

 

III. Organy Gimnazjum i ich zadania

 

§ 8

1. Organami Gimnazjum są:

1) Dyrektor

2) Rada Pedagogiczna

3) Samorząd Uczniowski

4) Rada Rodziców

 

§ 9

 

1. Dyrektor Gimnazjum

Do obowiązków Dyrektora należy:

1)     opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych szkoły

2)     opracowanie oraz zatwierdzenie zakresu obowiązków pracowników niepedagogicznych gimnazjum;

3)     dobór kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych oraz ich zatrudnianie i zwalnianie

4)     kierowanie całokształtem działań gimnazjum, a w szczególności:

a)      sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego ich rozwoju,

b)      współdziałanie z Samorządem Uczniowskim,

c)      podejmowanie decyzji w sprawie realizacji obowiązku szkolnego,

d)     zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki,

e)      pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz oceniania tej kadry,

f)       podanie do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca szkolnego zestawu programów i podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. Może to zrobić publikując informację na stronie internetowej, albo w każdy inny skuteczny sposób,

g)      realizacja uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji oraz wstrzymanie uchwał niezgodnych z prawem,

h)      przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców przed zakończeniem każdego roku szkolnego informacji o realizacji planu nadzoru,

i)        dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ich prawidłowe i racjonalne wykorzystanie,

j)        sprawowanie nadzoru nad prowadzoną przez szkołę działalnością szkoleniową oraz działalnością opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez inne podmioty prawne,

k)      podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły,

l)        wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

 

Dyrektor ma prawo do:

1)      wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom gimnazjum;

2)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

3)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom gimnazjum zgodnie z Kodeksem Pracy;

4)      oceny pracy nauczycieli i innych pracowników;

5)      reprezentowania szkoły na zewnątrz;

6)      inicjowania eksperymentów i nowoczesnych metod nauczania;

7)      skreślenia z listy uczniów w przypadku określonym w Statucie Szkoły;

8)      wnioskowania do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej;

9)      wyrażania zgody na działalność organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

 

Dyrektor  odpowiada za:

1)      poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania;

2)      zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i statutu gimnazjum;

3)      bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych;

4)      celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły;

5)      prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z odrębnymi przepisami;

6)      bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

 

2. Rada Pedagogiczna

1. W skład Rady Pedagogicznej, zwanej w dalszej części regulaminu „Radą” wchodzą: dyrektor  i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum, bez względu na wymiar i czas zatrudnienia.

2. Przewodniczącym Rady jest dyrektor , który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminach i porządku zebrań, przygotowuje je i prowadzi, czuwa nad prawidłowym przebiegiem obrad, a także, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, przedstawia ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, informacje o funkcjonowaniu  gimnazjum oraz na bieżąco zapoznaje Radę z obowiązującymi w oświacie przepisami.

3. W zebraniach Rady mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej.

4. W przypadku nieobecności dyrektora gimnazjum  przewodniczącym Rady zostaje  nauczyciel pełniący obowiązki dyrektora lub wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.

5. Obowiązki członków Rady Pedagogicznej

1) uczestniczenia w posiedzeniach Rady,

2) przygotowywania się do udziału w posiedzeniach,

3) usprawiedliwiania nieobecności,

4) przestrzegania porządku obrad,

5) wykonywania uchwał i postanowień Rady.

6. Członkowie Rady biorący udział w zebraniu Rady są obowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.

7. Kompetencje Rady Pedagogicznej

1) zatwierdzanie planów pracy gimnazjum,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w gimnazjum,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

8. Rada opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego gimnazjum,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora  w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

9. Rada przygotowuje projekt zmian Statutu Szkoły.

10. Rada może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

11. Rada ustala regulamin swej działalności (załącznik nr 6)

3. Samorząd Uczniowski

1) Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum,

2) Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

3) Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.

4) Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

5) Do kompetencji samorządu należy:

a)      uchwalanie regulaminu swojej pracy,

b)     przedstawienie Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej , oraz Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach gimnazjum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

-       prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

-       prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

-       prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

-       prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

-       prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,

-       prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

6) Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin Samorządu Uczniowskiego.

7) Na wniosek Dyrektora gimnazjum Samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.

8)Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi gimnazjum.

 

4. Rada Rodziców

1. Kompetencje Rady Rodziców:

a)       może występować do organu prowadzącego, nadzoru pedagogicznego, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

b)       może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł i wydatkować je zgodzie z regulaminem, może wnioskować, wspólnie z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, do organu prowadzącego o nadanie imienia szkole,

c)       uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy i program profilaktyki szkoły,

d)      opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia,

e)       opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i podręczników,

f)        opiniuje wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych,

g)       opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły,

h)       opiniuje wniosek o podjęcie w szkole działalności przez organizację pozarządową.

2. Rada Rodziców Gimnazjum reprezentuje ogół rodziców wszystkich uczniów.

3.Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu wszystkich problemów gimnazjum, zgodnie z kompetencjami.

4.Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w gimnazjum.

5.W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

6.Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa Regulamin Rady Rodziców.

 

§ 10

 

1. Każdy z organów gimnazjum posiada swobodę działania i podejmowania decyzji zgodnie z kompetencjami określonymi w statucie i w odrębnych przepisach.

2.Organy gimnazjum zobowiązane są współdziałać między sobą i rozwiązywać powstałe sytuacje konfliktowe.

3.Organy, między którymi doszło do sporu, zwołują w wyznaczonym przez siebie miejscu i czasie zebranie mające na celu wypracowanie wspólnego stanowiska w spornej kwestii. Dyrektor ma obowiązek dążyć do niezwłocznego rozstrzygnięcia zaistniałego sporu z zachowaniem przepisów prawa dla dobra gimnazjum.

 

IV. Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w Gimnazjum

 

§ 11

 

1. Cykl kształcenia trwa 3 lata i obejmuje klasy I-III

2. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określają odrębne przepisy.

 

§ 12

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora  z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący gimnazjum do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników gimnazjum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych oraz zajęć finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum.

3. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 13

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział,

2. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 28.

3. Przydziału uczniów do klas pierwszych dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna w składzie: wychowawcy klas, dyrektor Gimnazjum w drugiej połowie sierpnia wg następujących kryteriów:

a) uzyskane wyniki na koniec klasy szóstej – przydzielając równo do każdego oddziału

b) miejsce zamieszkania i liczebność z danej miejscowości - w przypadku dwóch lub trzech uczniów przydziela się do jednej klasy

c) w miarę równa liczbę dziewcząt i chłopców w jednym oddziale

d) trudności pod względem wychowawczym

4. Lista uczniów klas pierwszych zostaje podana  do informacji na stronie internetowej szkoły i na tablicy informacyjnej w ostatnim tygodniu sierpnia.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Szkolna Komisja Rekrutacyjna może przenieś ucznia do innej klasy uwzględniając kryteria zawarte w pkt.3 za zgodą ucznia  z innej klasy.

6. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, wychowania fizycznego i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

7. Za zgodą organu prowadzącego może być utworzony oddział liczący mniej niż 28 uczniów.

8. W Gimnazjum stosownie do potrzeb uczniów mogą działać koła zainteresowań, nad którymi opiekę sprawuje nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora. Liczba uczniów biorących udział w pracach koła zainteresowań nie powinna być niższa niż 12.

9. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego,

10. Zestawy programów i podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego zatwierdzane są przez Radę Pedagogiczną i opiniowane przez Radę Rodziców w terminie określonym przez MEN. (Załącznik Nr 5).

11. W Gimnazjum mogą być prowadzone  zajęcia pozalekcyjne, zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów, stosownie do potrzeb i możliwości finansowych Gimnazjum.

 

§ 14

 

1. Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy między lekcjami są 10 minutowe, a jedna z nich trwa 25 minut.

3. Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Rada Pedagogiczną w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach oddziałowych i międzyoddziałowych.

 

§ 15

 

1. Uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, można kierować w porozumieniu z rodzicami do gimnazjów przysposabiających do pracy.

 

§ 16

 

1. Zasady Wewnętrznego Oceniania, w tym tryb odwołania się od oceny  z przedmiotu i zachowania oraz procedury przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych w Publicznym Gimnazjum w Świerczowie określa Wewnątrzszkolny System Oceniania. (załącznik nr1)

 

§ 17

 

1. W celu zapewnienia integracji nauczania poszczególnych przedmiotów i korelacji międzyprzedmiotowej w Gimnazjum mogą powstawać zespoły bloków przedmiotowych.

2. Zespoły powołuje i  tryb ich pracy określa Dyrektor Gimnazjum.

 

§ 18

 

1. Gimnazjum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli lub szkół wyższych w celu odbycia praktyk pedagogicznych.

2. Właściwa forma prowadzenia praktyk wymaga pisemnego porozumienia pomiędzy Dyrektorem lub za jego zgodą z nauczycielem-opiekunem, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

V.  Inne formy działalności

 

§ 19

 

1. Dla realizacji celów statutowych Gimnazjum umożliwia uczniom korzystanie w zależności od potrzeb z pomieszczeń szkolnych:

1)      do nauki, z niezbędnym wyposażeniem

2)      sportowo-rekreacyjnych ze sprzętem specjalistycznym

3)      biblioteki szkolnej oraz czytelni

4)      świetlicy szkolnej

5)      stołówki szkolnej

 

§ 20

 

1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w gimnazjum ze względu na organizacje dojazdu do szkoły, gimnazjum organizuje zajęcia świetlicowe.

2. Organizacja pracy w świetlicy jest następująca:

1)      w świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach do 25 uczniów.

2)      grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy

3)      przy tworzeniu grup wychowawczych w miarę możliwości  uwzględnia się uczniów z tej samej klasy

4)      korzystanie z zajęć świetlicowych jest bezpłatne

5)      dokumentację pracy świetlicy stanowi dziennik zajęć

3. Zadania świetlicy szkolnej:

1)      w godzinach pozalekcyjnych zapewnia uczniom należytą opiekę

2)      organizuje naukę własną, zwłaszcza przygotowanie zadań domowych przy wsparciu koleżeńskim lub nauczyciela prowadzącego zajęcia; wsparcie to dotyczy zwłaszcza uczniów z trudnościami w nauce

3)      organizuje zajęcia na boisku szkolnym

4)      w razie koniecznych potrzeb prowadzi zajęcia za nieobecnych nauczycieli

5)      organizuje dożywianie uczniów

6)      włącza się w realizację zadań wychowawczych gimnazjum przewidzianych na dany rok szkolny

4. Zadania opiekuna świetlicy szkolnej:

1)      organizuje funkcjonowanie świetlicy

2)      tworzy warunki do nauki własnej uczniów

3)      inicjuje różne formy działalności wychowawczej dla uczniów uczęszczających na zajęcia

4)      w realizacji zadań współpracuje z rodzicami i nauczycielami oraz instytucjami funkcjonującymi w środowisku

5)      wyposaża świetlicę w porozumieniu z dyrektorem w materiały i pomoce umożliwiające realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych

6)      dba o estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicy

7)      kształtuje u uczestników świetlicy nawyki higieny, czystości i porządku

8)      prowadzi dokumentację świetlicy

9)      dokonuje doraźnej analizy pracy świetlicy.

 

§ 21

 

1. W Gimnazjum funkcjonuje biblioteka szkolna.

2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią Gimnazjum, z  której mogą korzystać wszyscy uczniowie oraz ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum.

3. Zadaniem biblioteki jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów oraz innych materiałów z zakresu piśmiennictwa, grafiki itp. w celu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, wspierania samokształcenia uczniów i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

4. Nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Gimnazjum, który zapewnia:

1)      właściwe pomieszczenia i ich wyposażenie oraz środki finansowe na zakup zbiorów, materiałów i czasopism

2)      zarządza stanem zbiorów biblioteki

3)      egzekwuje protokolarne przekazywanie biblioteki przy zmianie jej obsługi i egzekwuje od odpowiedzialnych pracowników wyrównanie ewentualnych strat.

5. Biblioteka jest finansowana z budżetu Gimnazjum oraz może otrzymywać dotacje celowe  a także darowizny.

6. Czas pracy biblioteki określa regulamin, który powinien uwzględniać możliwość korzystania z biblioteki w czasie i po zajęciach lekcyjnych.

7. Zasady korzystania z biblioteki przez uczniów określa Regulamin biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora Gimnazjum.

 

§ 22

 

1.Gimnazjum zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia obiadów w stołówce szkolnej.

2. Ze stołówki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły.

3. Cenę posiłku ustala dyrektor w porozumieniu z innymi dyrektorami szkół w gminie oraz organem prowadzącym.

4. Dyrektor udziela informacji w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania do obiadów przez GOPS.

 

§ 23

 

1. Gimnazjum współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. Kierowanie uczniów do Poradni następuje za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów dzieci.

3. Wsparcia uczniom Gimnazjum udziela pedagog  szkolny.

4. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) Podejmowanie działań wychowawczych wynikających z programu wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5) Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;

6) Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

§ 24

 

1. Planowaniem i koordynowaniem zadań realizowanych przez Szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu zajmuje się  doradca zawodowy.

2. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:

a.   rynku pracy,

b.   trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

c.   wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych  zadań zawodowych,

d.   instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,

e.   alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,

f.   programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

4) Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;

5) Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

6) Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej przez Szkołę;

7) Wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo – informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami;

8) Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym Szkoły i programie profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;

9) Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

 

VI.  Nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum

 

§ 25

 

1. W Gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy prawa

3. Nauczyciel zobowiązany jest do rzetelnego realizowania podstawowych funkcji szkoły  – dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, za których poziom i wyniki jest odpowiedzialny przed rodzicami powierzonych mu uczniów, samymi uczniami oraz władzami oświatowymi, a ponadto:

1)      prawidłowo i efektywnie, zgodnie z przyjętymi kierunkami realizuje proces dydaktyczny,

2)      odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo pozostających pod jego opieką uczniów,

3)      dąży do pełnego rozwoju osobowości uczniów, rozwija ich zainteresowania i zdolności,

4)      wychowuje młodzież w duchu humanizmu, tolerancji i poszanowania drugiego człowieka, sprawiedliwości społecznej, szacunku do pracy, umiłowania Ojczyzny i poszanowania Konstytucji RP

5)      dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnych z założeniami życia społecznego, edukacji ekologicznej i integracji społecznej,

6)      jest odpowiedzialny za powierzony mu sprzęt

7)      wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,

8)      przestrzega zasad bezstronności i obiektywizmu w ocenie oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów

9)      służy pomocą w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów

10)  doskonali własne umiejętności dydaktyczne i pedagogiczne oraz podnosi zakres swej wiedzy merytorycznej

11)  prowadzi w prawidłowy sposób dokumentację pedagogiczną

4. Praca nauczyciela podlega ocenie na podstawie przepisów prawa oświatowego.

5. Nauczyciele współpracują z rodzicami uczniów w sprawach wychowania i kształcenia, informując ich o wynikach dydaktyczno-wychowawczych i zachowaniu.

6. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków pracowników administracji i obsługi szkoły określają odrębne przepisy określone w ust. 3 pkt 2.

7. Nauczyciel prowadzący zajęcia, w czasie ich trwania sprawuje opiekę nad uczniami, którzy w nich uczestniczą i jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo.

 

§ 26

 

1. Nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami w czasie przerw śródlekcyjnych odpowiadając za ich bezpieczeństwo. Obowiązki nauczyciela określa Regulamin Nauczyciela Dyżurnego

2. Nauczyciel dyżurny zobowiązany jest:

1)      Pełnić dyżur wg załączonego harmonogramu.

2)      Zadbać o kulturalne spędzanie przerw przez uczniów – walczyć z hałasem.

3)      Podczas przerw kontrolować wszystkie pomieszczenia w szkole.

4)      Po miesiącu następuje zmiana miejsc parter – piętro i na zewnątrz.

5)      Dyżur rozpoczyna się od przerwy „0” tj. 15 min. Przed rozpoczęciem zajęć.

6)     W czasie przerwy obiadowej nauczyciel mający dyżur na górnym korytarzu sprowadza dzieci na korytarz dolny i przejmuje nad całością opiekę, po 15 minutach następuje zmiana (tylko w przypadku gdy 1 lub 2 nauczycieli korzysta z obiadu).

7)      W czasie przerwy obiadowej przez pierwsze 15 minut opiekę na zewnątrz sprawuje nauczyciel, który ma dyżur na chodniku. Resztę przerwy obowiązkowo dyżuruje dwóch nauczycieli.

8)      Ściśle współpracować z dyżurującymi na poszczególnych stanowiskach uczniami.

9)      Nauczyciel dyżurny zezwala dzieciom rano wejść do budynku szkolnego.

10)  Natychmiast powiadomić Dyrektora o ewentualnym wypadku.

11)  Powiadomić Dyrektora o konieczności zorganizowania doraźnego zastępstwa za nieobecnego nauczyciela. W przypadku nieobecności Dyrektora powiadomić zastępcę lub samemu podjąć działania umożliwiające zorganizowanie opieki nad młodzieżą.

12)  W razie nieobecności nauczyciela dyżurnego Dyrektor lub jego zastępca organizuje zastępstwo, które wpisuje w zeszyt zastępstw.

13)  Nauczyciel dyżurny jest w pełni odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas przerw oraz za ład i porządek w szkole.

14)  Na 6 przerwie opiekę nad dziećmi przejmuje nauczyciel pełniący dyżur przy odwozach uczniów.

15)  W okresie jesienno-zimowym wszystkie dzieci w czasie przerw przebywają w budynku szkoły. W tym czasie nauczyciel ze stanowiska „chodnik” wspomaga dyżur na dolnym korytarzu.

16)  Nauczyciel z „boiska” dyżuruje przy drzwiach wejściowych. O tym kiedy wypuszczamy dzieci z budynku decyduje nauczyciel dyżurujący przy drzwiach wejściowych.

 

VII. Uczniowie oraz ich prawa i obowiązki

 

§ 27

 

1. Uczeń ma prawo do:

1)      właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny umysłowej,

2)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,

3)      ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej, ochrony i poszanowania jego godności osobistej

4)      korzystania z pomocy stypendialnej bądź innej pomocy materialnej (gdy istnieją środki na ten cel)

5)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym,

6)      swobody wyrażania myśli i przekonań w tym światopoglądowych i religijnych – nie narażając tym dobra innych osób

7)      rozwijania jego talentów i uzdolnień

8)      sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

9)      zaznajomienia się ze szczegółowymi kryteriami ocen z przedmiotów oraz z zachowania,

10)  pomocy w przypadku trudności w nauce

11)  korzystania z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

12)  korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru, także  podczas zajęć pozalekcyjnych

13)  wpływania na życie szkoły poprzez działalność w Samorządzie oraz organizacjach działających w szkole

14)  do otrzymania bezpłatnej pomocy od nauczyciela w zdobywaniu wiedzy poza lekcjami,

15)  noszenia symbolu szkoły z chwilą jego ustanowienia

16)  uczestniczenia biernego i czynnego w wyborach samorządu szkolnego (wybory są demokratyczne, tajne, bezpośrednie, powszechne)

17)  przedstawienia osobiście lub za pośrednictwem reprezentantów uczniów  problemów indywidualnych  oraz dotyczących  społeczności uczniowskiej Dyrektorowi, wychowawcy, nauczycielom i oczekiwania  pomocy w ich rozwiązaniu

18)  wypowiedzenia  swojego  zdania, nawet krytycznego, w odniesieniu do każdego problemu wynikającego z życia szkoły

19)  do jawnej oceny wiedzy i umiejętności przeprowadzanej na bieżąco z poszczególnych przedmiotów.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza:

1)   systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

2)   przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły

3)   odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój

4)   dbania o wspólne dobro – ład i porządek w szkole

5)   godnego reprezentowania Gimnazjum na zewnątrz

6)   korzystania w pełni z czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzaniem swoich wiadomości i umiejętności

7)   okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły

8)   podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego

9)   przestrzegania zasad współżycia w społeczności szkolnej i społeczeństwie, a nade wszystko:
a. przeciwstawiania się przejawom wulgarności i brutalności
b. naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody

10)    noszenia schludnego, skromnego, nieprowokującego i przyzwoitego stroju szkolnego(bez dekoltów, krótkich bluzek odsłaniających brzuch). Uczennice nie mogą chodzić w butach na wysokich obcasach, nie mogą stosować makijażu. Obowiązują naturalne fryzury. Nie można nosić kosztownej biżuterii. Wyjątek stanowi „Dzień świra” przypadający na  każdy 13 piątek miesiąca oraz „Dzień Samorządności” ogłoszony przez Samorząd Uczniowski

11)    nosić strój galowy w święta państwowe oraz szkolne ( biała koszula ,biała bluzka, ciemne spodnie, ciemna spódnica)

12)    przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę swojego wyglądu przebywania  podczas zajęć lekcyjnych i przerw tylko na terenie szkoły

13)    wystrzegać się szkodliwych nałogów

14)   używania i korzystania z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, odtwarzaczy multimedialnych i innego sprzętu elektronicznego reguluje procedura korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego (załącznik nr 8)

 

§ 28

 

1. Uczeń ma obowiązek systematycznego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach

2.Podstawą sklasyfikowania ucznia jest co najmniej 50% obecności na wszystkich zajęciach edukacyjnych.

3. W przypadku gdy uczeń nie jest sklasyfikowany z jednego lub więcej przedmiotów, może ubiegać się o prawo do egzaminu klasyfikacyjnego.

4.Jeżeli nieobecności te są nieusprawiedliwione, dyrektor ma prawo odmówić zgody na egzamin klasyfikacyjny.

5.Każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona najpóźniej w ciągu siedmiu dni od powrotu ucznia do szkoły.

6.Jeżeli uczeń jest chory i nieobecność zapowiada się na czas dłuższy niż 7 dni, rodzic/opiekun ma obowiązek poinformowania o tym wychowawcę klasy.

7.W przypadku gdy nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w ustalonym terminie, wszystkie godziny traktowane są jako nieusprawiedliwione.

8.Nagminne nieusprawiedliwianie nieobecności ucznia na zajęciach będzie skutkowało skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego.

9.Zwolnienia z lekcji WF z całości lub części roku szkolnego winny być dostarczone nauczycielowi uczącemu w ciągu 7 dni od daty wystawienia przez lekarza.

10.Rodzic/opiekun może zwolnić pisemnie ucznia z ćwiczeń na pojedynczej godzinie w uzasadnionych przypadkach.

11.Zwolnienie z ćwiczeń nie oznacza zwolnienia z obecności na lekcji WF. Zwolnienie z lekcji ucznia niećwiczącego jest możliwe wtedy, gdy rodzic poprosi o to na piśmie z klauzulą „na moją odpowiedzialność” i gdy jest to pierwsza lub ostatnia lekcja.

12.Wszystkie prace kontrolne, które miały miejsce podczas nieobecności ucznia, muszą być zaliczone w terminie nie dłuższym niż 14 dni  od jego powrotu do szkoły, chyba, że zostaną poczynione odrębne ustalenia z nauczycielem uczącym.

13.Brak zaliczenia pracy w terminie traktowany jest jako potwierdzenie braku wystarczającej wiedzy i umiejętności, co skutkuje oceną niedostateczną.

 

§ 29

 

1. Za szkody wyrządzone  przez ucznia odpowiadają materialnie jego rodzice.

2. Uczniowie Gimnazjum mogą brać udział w organizowanych różnego typu konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

3. Zachowanie ucznia jest oceniane zgodnie z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania.

 

VIII. Nagrody i kary

 

§ 30

 

1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu, regulaminów porządkowych Gimnazjum, zarządzeń Dyrektora oraz powszechnie obowiązujących zasad współżycia społecznego.

2. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1)   rzetelną naukę i pracę na rzecz gimnazjum,

2)   wzorową postawę

3)   wybitne osiągnięcia

4)   dzielność i odwagę

5)   pracę na rzecz środowiska oraz wolontariat

3. Ustala się następujące rodzaje nagród:

1)     pochwała wobec klasy i szkoły

- praca na rzecz gimnazjum,

- osiąganie wyników na miarę swoich możliwości,

- pomoc koleżeńską,

- angażowanie się w działalności artystycznej,

- wzorową frekwencję

2)     nagrody książkowe

- za osiąganie wyników dydaktycznych (średnia co najmniej 4,75) oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania,

- za osiągnięcia  w olimpiadzie na szczeblu gminnym i wojewódzkim,

- za wzorową pracę w Samorządzie Szkolnym,

- za osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim,

- za działalność kulturalno- artystyczną

3)     dyplomy

- za osiągnięcia sportowe na szczeblu gminnym i powiatowym,

- za osiągnięcia w Turnieju  BRD,

4)     listy pochwalne

- za ukończenie szkoły z wyróżnieniem,

- za pracę w wolontariacie,

- za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach

5)     nagrody rzeczowe

- za pracę w stołówce szkolnej,

- za pracę w Spółdzielni Uczniowskiej,

- za dzielność i odwagę

 

6)     stypendia za wyniki w nauce – przyznawane przez organ prowadzący zgodnie z regulaminem

- średnia ocen 5,3

- wzorowe zachowanie

7)     stypendium sołtysów

- praca na rzecz szkoły i środowiska,

- osiąganie dobrych wyników w nauce,

- trudna sytuacja materialna

 

§ 31

 

1.Tryb przyznawania nagrody:

1)   nagrodę przyznaje dyrektor na ustny lub pisemny wniosek nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika szkoły

2)   informacja o przyznaniu nagrody odnotowana zostaje w protokole posiedzeń Rady Pedagogicznej

3)   wychowawca klasy informuje ucznia o przyznanej nagrodzie lub wyróżnieniu

 

§ 32

 

1. W następstwie nieprzestrzegania obowiązującego porządku szkolnego przez ucznia może on zostać ukarany karą porządkową lub  przeniesieniem do innej szkoły .

2. Uczniowie popełniający systematycznie wykroczenia wobec zasad współżycia w społeczności szkolnej, będący złym przykładem dla innych, mogą być ukarani:

1)   upomnieniem ustnym przez wychowawcę lub innego nauczyciela,

2)   naganą na wniosek wychowawcy lub nauczyciela  przez Dyrektora

3)   zakazem uczestnictwa w imprezach i wyjazdach organizowanych przez szkołę

3. Dyrektor ma obowiązek poinformować rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub udzielonej karze.

4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Gimnazjum może wystąpić do Kuratora Oświaty w Opolu z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum, a w szczególności za:

1)   stwierdzony przypadek stosowania używek

2)   powtarzające się naganne zachowanie wobec nauczycieli i kolegów

3)   wyrządzenie szkody na majątku Gimnazjum.

Za wyrządzone szkody odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice ucznia.( prawni opiekunowie).

5. O udzieleniu uczniowi nagany wnioskuje pisemnie wychowawca, nauczyciel lub inny pracownik szkoły w terminie 2 dni od rażącego zachowania ucznia. Wniosek składa na obowiązującym w szkole druku znajdującym się w sekretariacie szkoły. We wniosku opisuje się zaistniałe zdarzenie.

6. Dyrektor rozpatruje wniosek w terminie 3 dni od daty jego wpłynięcia.

7. Upomnieniem ustnym przez nauczyciela lub wychowawcę może być ukarany uczeń w przypadku jednorazowego lub kilkakrotnego niewłaściwego zachowania wobec nauczyciela, innego pracownika szkoły lub ucznia, a w szczególności za:

1)   niewłaściwe zachowanie na lekcji utrudniające jej prowadzenie

2)   niewłaściwe zachowanie się podczas przerw i dojazdów

3)   stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa własnego lub innych uczniów

4)   zakłócanie przebiegu imprez szkolnych

8. Naganę otrzymuje uczeń za rażące  i szkodliwe społecznie zachowanie, a w szczególności  za:

1)   długotrwałe utrudnianie nauczycielowi lub innemu pracownikowi szkoły wykonywania obowiązków służbowych,

2)   poniżanie innego ucznia lub pracownika szkoły (agresja psychiczna i fizyczna),

3)   niszczenie sprzętu i urządzeń szkolnych,

4)   zagrożenie zdrowia i życia innych uczniów i pracowników szkoły oraz osób znajdujących się w szkole,

5)    nieusprawiedliwione  godziny lekcyjne,

6)   posiadanie bądź palenie tytoniu na terenie szkoły, picie alkoholu, wejście do szkoły w stanie nietrzeźwym lub w stanie odurzenia  używkami,

9. Dyrektor lub wychowawca stosują wobec ucznia ustny zakaz uczestnictwa w imprezach i wyjazdach  organizowanych przez szkołę, gdy zachowanie się ucznia podczas zajęć w szkole i dowozów świadczy o możliwości stworzenia zagrożenia dla normalnego przebiegu imprezy, bezpieczeństwa ucznia lub innych osób uczestniczących w imprezie.

10. Informację o przyznaniu uczniowi nagrody lub zastosowaniu wobec niego kary przekazuje rodzicom ( prawnym opiekunom)  wychowawca podczas zebrania z rodzicami lub w czasie indywidualnego  spotkania w szkole.

11. Kary w stosunku do ucznia mogą stosować Dyrektor Gimnazjum i wychowawca.    

12. Każdy z pracowników Gimnazjum może wystąpić do wychowawcy klasy lub Dyrektora o ukaranie ucznia.

13. Tryb nałożenia kary:

1)   o rodzaju nałożonej kary decyduje rodzaj przewinienia

2)   dyrektor lub wychowawca wymierzając karę  bierze  pod uwagę okoliczności, w jakich nastąpiło przewinienie

3)   przed nałożeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień przed osobą nakładającą karę.

14. Tryb odwołania się od kary :

1)   uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od nałożonej kary w ciągu 14 dni

2)   Dyrektor podejmuje w ciągu 14 dni w tej sprawie postanowienie o utrzymaniu, cofnięciu kary lub jej zawieszeniu na okres próby.

3)   o podjętej decyzji Dyrektor powiadamia na piśmie rodziców ucznia w ciągu 7  dni od  dnia jej podjęcia

4)   decyzja Dyrektora podjęta po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna.

15. W sytuacjach kryzysowych obowiązują procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia (załącznik Nr 9)

 

IX. Rzecznik Praw Ucznia

 

§ 33

 

1.      W Gimnazjum działa Rzecznik Praw Ucznia.

2.      Do kompetencji Rzecznika Praw Ucznia należy:

1)   obserwacja realizacji praw ucznia

2)   reprezentowanie interesów ucznia wobec Rady Pedagogicznej i Dyrektora Gimnazjum

3)   czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia

4)   wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego

5)   występowanie do Dyrektora z odpowiednimi wnioskami dotyczącymi realizacji praw ucznia

6)   upowszechnianie wśród uczniów wiedzy dotyczącej ich praw i obowiązków.

 

§ 34

 

1. Wyboru Rzecznika Praw Ucznia dokonują wszyscy uczniowie Gimnazjum na okres dwóch lat.

2. Wybory przeprowadza Samorząd Uczniowski na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3. W przypadku rezygnacji osoby będącej Rzecznikiem Praw Ucznia przed upływem kadencji, przeprowadza się niezwłocznie kolejne wybory na dwuletnią kadencję.

4. Odwołania Rzecznika Praw Ucznia może dokonać Dyrektor na wniosek 51% uczniów Gimnazjum.

 

X. Postanowienia końcowe

 

§ 35

 

1. Gimnazjum używa pieczęci:

1)   okrągłej metalowej dużej i małej:  Publiczne Gimnazjum w Świerczowie z wizerunkiem pośrodku godła Rzeczpospolitej Polskiej

2)   podłużnej: Publiczne Gimnazjum w Świerczowie, 46 – 112 Świerczów, ul. Brzeska 28, woj. opolskie, tel. / 077 / 419-61-17.

2. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Tablice i stemple Gimnazjum powinny zawierać jego nazwę.

4. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Zasady gospodarki finansowej Gimnazjum określają odrębne przepisy, obsługę ekonomiczno-finansową Gimnazjum  prowadzi Urząd Gminy.

6. Dyrektor Gimnazjum zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej i rodziców.

7. Gimnazjum umożliwia ubezpieczenie poszczególnych uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w formie ubezpieczenia zbiorowego.

8. W sytuacjach nieprzewidzianych, a w Statucie nieuregulowanych, mają zastosowanie rozwiązania ogólne z prawa powszechnego.

9. Wprowadzanie zmian do Statutu następuje w formie pisemnej poprzez jego nowelizację, gdy zajdą uzasadnione okoliczności do ich wprowadzenia.

10. Zmiany w statucie przeprowadza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.